Oprawy przeciwwybuchowe a zwiększanie bezpieczeństwa pracy

Praca w różnorodnych zakładach przemysłowych nie jest bezpiecznym zajęciem. Dlatego też na każdym kroku należy starać się o zapewnienie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków do wykonywania określonych prac.

Odporne oprawy przeciwwybuchowe dla przemysłu

oprawy przeciwwybuchoweW zakładach zagrożonych np. wybuchem czy pożarem stosuje się liczne środki i sposoby mające wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby mogła ona przebiegać jak najsprawniej przy jak najmniejszym ryzyku, co pozwoli na uniknięcie groźnych w skutkach wypadków. Do takich środków zalicza się środki ochrony osobistej: stroje robocze, odpowiednie buty, maski, rękawice i okulary, czy też fartuchy, które powinien nosić każdy pracownik, którego praca wymaga określonego poziomu ochrony ciała, oczu czy dróg oddechowych. Konieczne jest również zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez na przykład stosowanie filtrów, które pochłoną pyły czy gazy grożące wybuchem. Wciąż jednak ich wybuch jest możliwy, dlatego należy stosować odpowiednie oprawy przeciwwybuchowe dzięki czemu źródła światła nie ulegną uszkodzeniu. Kolejne środki zwiększające bezpieczeństwo w takim miejscu to stosowanie odpowiednich materiałów na ściany i posadzki: muszą one być nienasiąkliwe, nie tworzące iskier po uderzeniu i nie mogą być śliskie. Nie wolno w nich używać jakichkolwiek źródeł ognia, konieczny jest za to dostęp do wody oraz do wyjść ewakuacyjnych. Niezbędne będą środki gaśnicze i środki do udzielania pierwszej pomocy. Jak widać na powyższych przykładach, zabezpieczenie źródeł światła to nie wszystko, choć na pewno ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Oprawy przeciwwybuchowe są po prostu bezpieczniejsze w stosowaniu od zwykłych lamp, podobnie jak podłogi i przedmioty z odpowiednich materiałów są bezpieczniejsze przy codziennej pracy, ponieważ znacznie zmniejszają ryzyko zapłonu, samozapłonu czy wybuchu.